Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Celem ogólnym Projektu, który będzie trwał rok czasu, jest zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców najbardziej cennych przyrodniczo terenów Podkarpacia nt. znaczenia różnorodności biologicznej. Województwo podkarpackie jest obszarem o niezwykłym potencjalne przyrodniczym. Na tym terenie znajdują się 2 parki narodowe, 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 1262 pomniki przyrody, 359 użytków ekologicznych, 27 stanowisk dokumentacyjnych, 9 zespołów przyrodniczo krajobrazowych, 62 obszary Natura 2000, co powoduje, iż region zajmuje 3 miejsce w kraju, pod względem odsetka powierzchni chronionej (61,9%). Jednak tylko co trzeci Polak ma wiedzę, nt. różnorodności biologicznej i zagrożeń wynikających z jej utraty, znaczenia terminów Natura 2000 czy zrównoważony rozwój.

Projekt przyczyniać będzie się do zmiany postaw społeczności na bardziej przyjazne środowisku oraz zwiększenie świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności poprzez:

- szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w obszarze turystyki, prowadzonej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

- warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych,

- szkolenia dla młodzieży,

- inwentaryzację ścieżek przyrodniczych (podstawowa, aktywna forma edukacji środowiskowej),

- rewitalizację i przygotowanie wzorcowej ścieżki przyrodniczej,

- przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (wydawnictwa, takie jak czerwona księga roślin woj. podkarpackiego, przewodnik po ścieżkach przyrodniczych, fauna wodna potoków karpackich, gra dydaktyczna, filmy i inne).

inf. pras.